Złoty Stok Grupa S.A. – Informacje dla akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Złoty Stok Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, pod adresem: ul. Julisza Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz, pokój nr 129, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 14:00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Ze względu na złożenie wszystkich dokumentów akcji Spółki, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości z 19 października 2020 r.: “(..)Jeżeli wszystkie akcje zostaną złożone w spółce już po pierwszym wezwaniu, nie ma potrzeby dokonywania dalszych wezwań. Cel przepisu, jakim jest doprowadzenie do złożenia w spółce wszystkich akcji, żeby nadać im postać elektroniczną, zostanie bowiem osiągnięty.” Spółka nie będzie dokonywać dalszych wezwań do złożenia dokumentów akcji.