Rodzaje składowanych odpadów.

KWATERA NR 4

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy
toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

KWATERA NR 3

06 11 99 – Inne nie wymienione odpady – z produkcji pigmentów
fosforanowych

KWATERA NR 2

08 01 12 – odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11.
Odpady inne niż niebezpieczne:
– odpady z produkcji farb akrylowych wodorozcieńczalnych
– odpady z produkcji farb na bazie polioktanu winylu
– odpady z produkcji farb suchych

08 01 18 – odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17.

08 01 14 – szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13.

08 02 01 – odpady proszków powlekających.

08 02 02 – szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne.

08 04 10 – odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09.

 

Roczna i całkowita masa odpadów dopuszczonych do składowania.

Roczna masa odpadów dopuszczonych do składowania – 1355 ton
Całkowita masa odpadów dopuszczonych do składowania – 6500 ton (ilość ton zależna od ciężaru właściwego odpadu).

 

Pojemność poszczególnych kwater składowiskowych.

Powierzchnia składowiska w granicach ogrodzenia wynosi 12040 m2.
Składa się ono z 4 odrębnych kwater, przy czym:
1. odpady składowane są w trzech kwaterach nr 2, 3 i 4,
2. kwatera nr 1 pełni rolę zbiornika odciekowego.
Pojemność kwater i docelowa rzędna:
– kwatera nr 4 – o powierzchni 1674 m2 i pojemności eksploatacyjnej 2690 m3 ,
docelowa rzędna – 298,5 m n.pm.
– kwatera nr 3 – o powierzchni 500 m2 i pojemności eksploatacyjnej 420 m3,
docelowa rzędna – 298,5 m n.p.m.
– kwatera nr 2 – o powierzchni 1402 m2 i pojemności eksploatacyjnej 2220 m3,
docelowa rzędna – 298,5 m n.p.m.
– kwatera nr 1 – zbiornik na odcieki z pozostałych trzech kwater składowiskowych o powierzchni 1198 m2 i pojemności 1885m3,
docelowa rzędna – – 298,5 m n.p.m.